Polisi Buddsoddiad Cyfrifol

Polisi Buddsoddi Cyfrifol Partneriaeth Pensiynau Cymru

 

1 Cyflwyniad a goruchwyliaeth

1.1 Partneriaeth Pensiynau Cymru ("PPC") yw'r trefniant pŵlio ar gyfer asedau wyth o gronfeydd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cymru ("Awdurdodau Cyfansoddol").

1.2 Goruchwylir trefniadau buddsoddi PPC gan Gydbwyllgor Llywodraethu ("CBLl") ac fe'i cefnogir gan Weithgor Swyddogion ("GS") a'u gweithredu drwy gronfeydd wedi'u pŵlio a reolir gan ei "Reolwyr Buddsoddi".

1.3 Mae’r ddogfen hon yn amlinellu polisi PPC ar fuddsoddi cyfrifol ar gyfer yr holl asedau a fuddsoddir o fewn PPC. Datblygwyd y polisi hwn gan PPC mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol. 

1.4 Amcan PPC wrth baratoi a gweithredu'r polisi hwn yw gallu:

1.4.1 dangos i'w ran-ddeiliaid fod PPC yn Fuddsoddwr Cyfrifol; a

1.4.2 galluogi'r Awdurdodau Cyfansoddol i gynhyrchu eu polisïau Buddsoddiad Cyfrifol ac Effaith Gymdeithasol eu hunain yn llwyddiannus drwy PPC.

1.5 Mae PPC yn cydnabod fod ystyriaethau buddsoddiad cyfrifol yn creu risgiau materol ariannol i asedau'r Awdurdodau Cyfansoddol a ddelir o fewn PPC. Mae ystyriaethau o'r fath yn berthnasol i'r modd y buddsoddir asedau'r Awdurdodau Cyfansoddol a sut fydd cyfrifoldebau stiwardiaeth yn cael eu cyflawni. 

1.6 Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu gan PPC yn flynyddol a chynigir a chytunir ar newidiadau i'r polisi, os bydd angen, gan y CBLl a'r GS. Er mwyn hysbysu'r adolygiad hwn o'r polisi, bydd PPC yn ymgynghori gyda phob Awdurdod Cyfansoddol neu'n gofyn am eu barn a'u gofynion. 

1.7 Wrth ddatblygu a gweithredu'r polisi hwn, bydd PPC yn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016 ac unrhyw ganllawiau a ddarperir gan y Bwrdd Cynghori Cynllun ("SAB"), y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ("MHCLG") a Llywodraeth Cymru.

2 Uchelgais a chredoau

2.1 Uchelgais hirdymor PPC yw arddangos arweinyddiaeth ar ymarferion BC o ran rheoli asedau ar gyfer ac ar ran yr Awdurdodau Cyfansoddol. Ar y cyd â'r GS a'r CBLl, bydd PPC yn diweddaru ei gynllun busnes blynyddol i sicrhau bod digon o amser ac adnoddau yn cael eu darparu i weithredu gofynion y polisi hwn.

2.2 Mae PPC yn cydnabod bod datblygu credoau yn cynrychioli'r arfer gorau ar gyfer perchnogion asedau. Mewn ymgynghoriad â'r Awdurdodau Cyfansoddol, mae PPC wedi datblygu a chytuno ar y credoau buddsoddi cyfrifol a ganlyn sy'n gweithio i danategu ei brosesau gwneud penderfyniadau a llywodraethu.

2.2.1 Rhaid i'r ymddygiadau BC yr ydym yn dymuno eu gweld gan ein holl ran-ddeiliaid gael eu harwain gan PPC;

2.2.2 Mae integreiddio ffactorau ESG, gan gynnwys newid hinsawdd, mewn prosesau buddsoddi yn rhagofyniad ar gyfer unrhyw strategaeth o ystyried y posibilrwydd o golled ariannol;

2.2.3 Mae PPC yn fwyaf effeithiol fel buddsoddwr, yn ymgysylltu am newid o'r tu mewn, yn enwedig mewn cydweithrediad â buddsoddwyr eraill o'r un meddylfryd, yn hytrach nag fel ymgyrchwr, sy'n lobïo am newid o'r tu allan.

2.2.4 Byddwn yn cael yr effaith fwyaf ar ymddygiadau corfforaethol pan fyddwn yn siarad ag un llais cytûn;

2.2.5 Mae angen i ddata cynhwysfawr gael ei ddatgelu a'i fesur yn glir er mwyn cael trosolwg effeithiol o arferion BC.

2.3 Bydd PPC yn profi ymlyniad â'r trefniadau buddsoddi y mae'n eu gweithredu yn y credoau hyn ar sail flynyddol. Bydd PPC hefyd yn profi priodoldeb parhaus ei gredoau o dro i dro.

3 Strategaeth fuddsoddi

3.1 Mae’r Awdurdodau Cyfansoddol yn gyfrifol yn unigol am bennu strategaeth fuddsoddi (a strwythur gwaelodol y strategaethau hynny, e.e. elfen ddaearyddol) ar gyfer eu cronfeydd eu hunain sy'n adlewyrchu eu proffil aelodaeth a sefyllfa gyllido. Y strategaeth fuddsoddi yw'r rhaniad lefel uchel rhwng dosbarthiadau o asedau gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ecwiti, dyled, eiddo ac isadeiledd. Rôl PPC yw darparu modd i bob Awdurdod Cyfansoddol weithredu ei strategaeth gytunedig.

3.2 Mae PPC yn annog yr Awdurdodau Cyfansoddol yn agored i ddatblygu eu polisi BC eu hunain fel rhan o'u strategaeth fuddsoddi. Mae PPC wedi datblygu'r polisi BC hwn, ac efallai y bydd yn ei addasu o dro i dro, i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â pholisïau'r Awdurdodau Cyfansoddol.

3.3 Bydd PPC yn ymgynghori gydag Awdurdodau Cyfansoddol ar sail flynyddol o leiaf i bennu eu gofynion buddsoddi unigol a dyheadau tymor hirach. Bydd PPC yn defnyddio’r wybodaeth hon i flaenoriaethu datblygiad a lansiad datrysiadau/cronfeydd buddsoddi yn y dyfodol o fewn PPC.

3.4 Ar y cyd â'i ymgynghorwyr, bydd PPC hefyd yn ystyried cyfleoedd a gyfyd o well dealltwriaeth o ffactorau ESG. Gallai'r cyfleoedd hyn gynnwys strategaethau ar thema effaith a/neu gynaliadwyedd, yn ogystal â buddsoddiadau manteisiol cymdeithasol.  Efallai y bydd PPC yn cynnig cyfleoedd o'r fath yn uniongyrchol i'w hystyried gan Awdurdodau Cyfansoddol, gan gynnwys strategaethau sydd naill ai'n diwallu gofynion buddsoddi cyfrifol Awdurdodau Cyfansoddol neu sydd â'r posibilrwydd o gyflwyno manteision i'r rhanbarthau a gynhwysir yn yr Awdurdodau Cyfansoddol.

4 Newid hinsawdd

4.1 Mae newid hinsawdd yn creu risg sydd â'r posibilrwydd o effeithio ar economi, adenillion ariannol a demograffeg. Gallai risgiau o ganlyniad i newid hinsawdd godi o ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol, llywodraethu neu ffactorau eraill ac fe'u nodweddir yn gyffredinol fel a ganlyn:

4.1.1 Risgiau ffisegol, megis difrod i eiddo oherwydd llifogydd neu wlybaniaeth is yn achosi cynhaeaf gwael;

4.1.2 Risgiau trawsnewid, sef risgiau ariannol a gyfyd o newidiadau mewn polisi a thechnoleg i ymaddasu i economi carbon isel; a

4.1.3 Risgiau atebolrwydd, sef costau posib a gyfyd gan bartïon sydd wedi dioddef colled neu ddifrod oherwydd newid hinsawdd sy'n ceisio cael iawndal gan y rhai maent yn eu dal yn gyfrifol.

4.2 Mae newid hinsawdd yn cael ei gydnabod fwyfwy gan gyrff rheoleiddio a deddfwyr fel mater y mae'n rhaid i berchnogion asedau a rheolwyr asedau ymdrin ag ef yn bendant. Mae'r ansicrwydd sy'n codi o newid hinsawdd yn golygu bod goblygiadau i Awdurdodau Cyfansoddol drwy'r buddsoddiadau a wneir o fewn PPC.

4.3 Bydd PPC yn ymgysylltu â'i ddarparwyr i sicrhau bod mecanwaith cyffredin i fonitro risgiau sy'n ymwneud â hinsawdd yn gallu cael ei ddatblygu o ran holl asedau PPC. Drwy hyn, nod PPC yw darparu cefnogaeth i Awdurdodau Cyfansoddol i ddatblygu a gweithredu eu polisïau rheoli risgiau hinsawdd eu hunain.

4.4 Drwy ei ddirprwyon, bydd PPC yn annog pob cwmni sy'n buddsoddi i ddatgelu yn unol â gofynion y Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy'n ymwneud â Hinsawdd.

4.5 Wrth ddatblygu ei agwedd barhaus at fuddsoddi cyfrifol, bydd PPC yn ymgynghori ymhellach gydag Awdurdodau Cyfansoddol gyda'r bwriad o ddatblygu polisi risgiau hinsawdd yn benodol ar gyfer PPC.

5 Eithriadau

5.1 Nid yw PPC wedi mabwysiadu polisi o arferion gwaharddol o fewn ei bortffolios rheolwr gweithredol gwaelodol. Fodd bynnag, mae PPC yn cydnabod y gallai'r Awdurdodau Cyfansoddol fabwysiadu polisi gwaharddol yn unigol.

5.2 Mae PPC yn cydnabod fod rheolaeth fuddsoddi gweithredol yn ei hanfod yn waharddol ac felly, mae'n disgwyl y bydd pob rheolwr buddsoddi a gyflogir o fewn PPC yn rhoi ystyriaeth briodol i risgiau sy'n ymwneud â hinsawdd a risgiau ESG eraill wrth wneud penderfyniadau o fewn eu portffolios priodol.

5.3 Mae'r gallu gan Awdurdodau Cyfansoddol i fuddsoddi mewn strategaethau goddefol neu rai eraill sy'n seiliedig ar reolau drwy Reolwr Buddsoddi goddefol PPC fydd efallai'n dilyn dull gwaharddol.

6 Gweithredu'r strategaeth

6.1 Mae PPC yn disgwyl i Reolwyr Buddsoddi, a gyflogir i reoli asedau PPC, ystyried risgiau ESG fel rhan o'u proses ddadansoddi a gwneud penderfyniadau ar fuddsoddiadau. Mae PPC hefyd yn disgwyl i'w Reolwyr Buddsoddi allu arddangos a thystio safonau uchel yn y modd maent yn integreiddio ystyriaethau buddsoddi cyfrifol. Lle bo'n bosib, bydd PPC neu ei ddirprwyon yn ymgysylltu gyda rheolwyr buddsoddi sy'n methu â bodloni disgwyliadau PPC i gytuno ar gynllun i ymdrin ag unrhyw ddiffygion.

6.2 Ym mhob amgylchiad perthnasol, mae PPC yn disgwyl i'w Reolwyr Buddsoddi fod yn llofnodwyr i'r Egwyddorion Buddsoddi Cyfrifol ("PRI") a Chod Stiwardiaeth y DU gan y Cyngor Adrodd Ariannol ("FRC").

6.3 Bydd PPC yn ymgysylltu â'i Reolwyr Buddsoddi ar sail barhaus i sicrhau bod ffactorau ESG yn cael eu hadlewyrchu'n dryloyw mewn prosesau gwneud penderfyniadau a bod modd tystio rheolaeth o'r ffactorau ESG yn briodol. Mae PPC yn disgwyl i brosesau o'r fath ymestyn tu hwnt i ddibyniaeth lwyr ar raddau/data trydydd parti.

6.4 Mae PPC yn cydnabod dylanwad meincnodau ar y dewis o asedau o fewn mandadau yn seiliedig ar reolau neu fandadau tracio mynegai a reolir. Lle bo'n briodol, bydd PPC yn gweithio gyda'i Reolwyr Buddsoddi ac Awdurdodau Cyfansoddol i sicrhau bod goblygiadau posib ac effaith ffactorau ESG ar wahanol agweddau wedi'u deall yn briodol.

7 Stiwardiaeth

7.1 Mae PPC yn credu y gallai methu ag arfer hawliau pleidleisio neu hawliau eraill sydd ynghlwm ag asedau fod yn groes i fuddion buddiolwyr yr Awdurdodau Cyfansoddol. Mae PPC hefyd yn credu y gallai ymgysylltu'n llwyddiannus gyda chwmnïau sy'n buddsoddi ddiogelu ac ehangu gwerth hirdymor buddsoddiadau Awdurdodau Cyfansoddol o fewn PPC.

Pleidleisio

7.2 Mae PPC wedi cytuno ar gyfres o egwyddorion pleidleisio gyda'i Weithredwr sy'n gyfrifol am weithredu'r egwyddorion hyn. Mae'r Gweithredwr wedi cyfarwyddo'r rheolwyr buddsoddi gweithredol gwaelodol o fewn cronfeydd wedi'u pŵlio i gymhwyso'r egwyddorion pleidleisio hyn ar sail cydymffurfio neu egluro yng nghyswllt eu portffolio(s). 

7.3 Mae PPC yn cydnabod y gall ei Reolwr Buddsoddi goddefol fabwysiadu polisi pleidleisio sengl ar draws eu cronfeydd wedi'u pŵlio a bydd PPC yn adolygu priodoldeb polisi o'r fath yn gyfnodol. Bydd PPC yn ymgysylltu â'i Reolwr Buddsoddi goddefol i ystyried sut y gellir ymestyn egwyddorion pleidleisio PPC i asedau a reolir gan ei Reolwr Buddsoddi goddefol.

7.4 Bydd PPC yn derbyn adroddiad ar yr holl weithgarwch pleidleisio, gan gynnwys manylion unrhyw bleidleisiau na chafodd eu bwrw ac esboniadau lle na chafodd pleidleisiau eu bwrw yn unol â'r egwyddorion cytunedig ar sail chwarterol. Bydd PPC yn trafod unrhyw faterion sy’n achosi pryder gyda’i Reolwyr Buddsoddi neu ddirprwyon eraill, yn ôl y gofyn.

7.5 Bydd PPC yn adolygu'r egwyddorion pleidleisio ar y cyd â'i ymgynghorwyr a'i Reolwyr Buddsoddi ar sail flynyddol. Mae PPC yn bwriadu penodi ymgynghorydd pleidleisio drwy ddirprwy unigol i sicrhau bod pleidleisio ar bob cyfranddaliad a ddelir o fewn PPC yn cael ei wneud yn gyson.

7.6 Mae'r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn aelodau o Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdod Lleol ("LAPFF"). Fel aelodau, bydd Awdurdodau Cyfansoddol yn derbyn Rhybuddion LAPFF pan fydd ymgyrch i bleidleisio mewn ffordd benodol. Bydd PPC a'i Awdurdodau Cyfansoddol yn rhoi ystyriaeth i bob Rhybudd LAPFF o'r fath a, lle bo'n bosib, yn cyfarwyddo ei Reolwyr Buddsoddi i bleidleisio yn unol â'r Rhybudd LAPFF oni bai bod rheswm digonol dros beidio â gwneud hynny.

Benthyca stoc

7.7 Mae PPC wedi cytuno y bydd benthyca stoc yn cael ei ganiatáu o fewn cronfeydd PPC wedi'u pŵlio a reolir yn weithredol, yn amodol ar ymgynghoriad gydag Awdurdodau Cyfansoddol yng nghyswllt pob is-gronfa waelodol ar adeg sefydlu. Fodd bynnag, ni fydd PPC yn benthyca 100% o'r daliad mewn unrhyw stoc sengl felly gall PPC fynegi ei farn a gwneud safbwynt polisi ar unrhyw destun a ystyrir yn deilwng ganddo drwy ei hawl i bleidleisio.

7.8 Mae PPC yn cydnabod y gallai benthyca stoc atal ei bolisi pleidleisio rhag cael ei gymhwyso'n llawn gan na fydd pleidleisiau efallai yn cael eu bwrw ar stoc wedi'i fenthyca. Bydd PPC yn parhau i fonitro effaith y safbwynt polisi hwn dros amser ac yn adolygu ei bolisi os oes angen.

 

Ymgysylltu â chyfranddalwyr

7.9 Mewn sawl achos, mae PPC yn ystyried mai ei Reolwyr Buddsoddi yw'r bobl briodol i ymgysylltu â rheolwyr cwmnïau sy'n buddsoddi oherwydd:

  • cyfyngiadau ymarferol y strwythur buddsoddi;
  • yr adnoddau sydd ar gael i'r rheolwyr hyn a ariennir gan y ffioedd a delir drwy PPC; a
  • bodolaeth y perthnasau rhwng rheolwyr buddsoddi a'r cwmnïau gwaelodol sy'n buddsoddi.

7.10 Yn y pen draw, y Rheolwyr Buddsoddi sy'n atebol i PPC am bob gweithgarwch ymgysylltu; wrth gael eu herio, dylent allu arddangos y rheswm am unrhyw weithgarwch ymgysylltu ac amcanion yr ymgysylltu hwnnw. Ymhellach, dylai Rheolwyr Buddsoddi allu cyfiawnhau'r dull a ddilynir i gyflawni eu hamcanion, egluro'r amserlen pryd fydd disgwyl i'r ymgysylltu ddigwydd a'r canlyniadau petai'r ymgysylltu yn aflwyddiannus.

7.11 Mae PPC yn mabwysiadu dull ar sail tystiolaeth ar gyfer asesu gweithgarwch ymgysylltu gan reolwyr. Bydd PPC yn derbyn adroddiad ar y gweithgarwch ymgysylltu a wneir gan reolwyr buddsoddi ar sail chwarterol. Bydd PPC yn trafod unrhyw faterion sy’n achosi pryder gyda’r Rheolwyr Buddsoddi.

7.12 Mae PPC yn ystyried penodi darparwr ymgysylltu sengl ac asiant pleidleisio drwy ddirprwy.

Cydweithio

8.1 Mae PPC yn credu bod rôl bwysig gan gydweithio i helpu'r PPC gyflawni ei amcanion BC. Bydd PPC yn asesu cyfleoedd cydweithio posib yn barhaus a bydd yn hysbysu ac yn gofyn am fewnbwn gan yr Awdurdodau Cyfansoddol ar unrhyw gyfle o'r fath a ystyrir yn berthnasol ganddo.

8.2 Mae PPC ynghyd â'r holl Awdurdodau Cyfansoddol yn aelodau o LAPFF ac ymgysylltir â chwmnïau ar ran aelodau'r Fforwm.

8.3 Mae uchelgais gan PPC i gydweithio gyda buddsoddwyr a chyrff cynrychioladol eraill o'r un meddylfryd er mwyn gwneud y mwyaf o ddylanwad asedau PPC ar gwmnïau sy'n buddsoddi. Bydd PPC yn ceisio adnabod mentrau a chydweithrediad buddsoddi cyfrifol, a arweinir gan fuddsoddwyr, y gellir eu cefnogi'n frwd.

8.4 Bydd PPC yn annog rheolwyr buddsoddi gwaelodol i gymryd rhan mewn sesiynau ymgysylltu cydweithredol neu eu cefnogi pan ystyrir eu bod er budd ariannol cyffredinol gorau'r Awdurdodau Cyfansoddol.

8.5 Pan gyfyd unrhyw gyfle addas, bydd PPC yn parhau i gydweithio gyda'r prosiect cydweithio BC traws-gronfa.

9 Monitro, Adrodd a Mesur

9.1 Nod PPC yw bod yn ymwybodol o risgiau a materion ariannol o bwys sy'n ymwneud ag ESG mewn asedau PPC, a'u monitro. Drwy ymgynghori ag Awdurdodau Cyfansoddol, Ymgynghorwyr a Rheolwyr Buddsoddi, bydd PPC yn datblygu metrigau monitro priodol ar gyfer portffolios presennol ac yn cytuno ar fetrigau priodol yng nghyswllt pob portffolio newydd. Disgwylir i fetrigau o'r fath gynnwys elfennau risg sy'n ymwneud â hinsawdd. Bydd PPC angen i reolwyr gynnwys metrigau o'r fath yn eu hadroddiadau chwarterol i Awdurdodau Cyfansoddol.

9.2 Mae'n ofynnol gan PPC bod cymwysterau buddsoddi cyfrifol pob Rheolwr Buddsoddi a benodir yn destun adolygiad blynyddol. Ar y cyd â phartïon perthnasol, bydd PPC yn datblygu fframwaith adrodd priodol ar gyfer ei Reolwyr Buddsoddi.

9.3 Bydd PPC yn paratoi a chyhoeddi adroddiad stiwardiaeth bob blwyddyn yn manylu ar y camau a gymerwyd er mwyn cyflawni'r polisi hwn a'r canlyniadau a gafwyd.

Arall

10.1 Mae PPC yn cydnabod yr angen am addysg barhaus i'r Awdurdodau Cyfansoddol ar ystod eang o faterion buddsoddi, gan gynnwys buddsoddi cyfrifol. Fel rhan o'i gynllunio busnes blynyddol, bydd PPC yn sicrhau bod o leiaf un sesiwn hyfforddiant ffurfiol yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar Fuddsoddi Cyfrifol.

10.2 Mae PPC yn ymchwilio, a bydd yn gofyn am arweiniad gan Awdurdodau Cyfansoddol, ar p'un a ddylai fod yn llofnodwr i'r PRI a Chod Stiwardiaeth y DU wedi'i ddiweddaru gan FRC. Bydd PPC hefyd yn archwilio'r posibilrwydd o ymgorffori Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn ei gredoau BC a'i fecanweithiau monitro a mesur.

10.3 Mae PPC yn disgwyl i bob rheolwr buddsoddi a gyflogir ar ran PPC ddatgelu costau yn unol â Chod Tryloywder SAB.

10.4 Bydd PPC yn adolygu cydymffurfiaeth pob parti â'r polisi hwn yn flynyddol. Bydd PPC yn cyhoeddi canlyniadau eu hasesiad fel rhan o'u hadroddiad stiwardiaeth a llywodraethu blynyddol. 

11 Gwybodaeth Bellach

11.1 Os ydych angen rhagor o fanylion ar y Polisi BC, cysylltwch â walespensionpartnership@carmarthenshire.gov.uk ac ewch ar wefan PPC:

 

Fersiwn 2.0
Awst 2019

 

 

Geirfa

Mae Ymgysylltu yn cyfeirio at y broses o ryngweithio gyda buddsoddwr (neu ei ddirprwy) a rheolaeth cwmni sy'n buddsoddi gyda'r nod o greu newid yn sut mae'r cwmni gwaelodol yn cael ei reoli neu ei lywodraethu.

Mae ESG yn cael ei ddefnyddio'n gyfunol i ddisgrifio cyfres o wahanol ffactorau risg a gyfyd o faterion Amgylcheddol (e.e. prinder adnoddau, rheoli gwastraff, llygredd, effeithlonrwydd ynni), Cymdeithasol (e.e. iechyd a diogelwch, amrywiaeth yn y gweithlu, amodau gwaith, diogelu data) a Llywodraethu (e.e. strwythur y bwrdd, moeseg busnes, hawliau cyfranddalwyr, iawndal gweithredol).

Mae Effaith yn derm a ddefnyddir yn gyffredinol i ddisgrifio'r deilliant cymdeithasol neu amgylcheddol a gyfyd o fuddsoddiad neu benderfyniad buddsoddi penodol, sy'n wahanol i'r deilliant ariannol cysylltiedig.

Mae Rheolwyr Buddsoddi yn cyfeirio at y rheolwyr buddsoddi hynny a benodir yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan PPC er dibenion rheoli asedau ar ran PPC.

Mae Gweithredwr yn golygu Link Fund Solutions fel gweithredwr penodedig y Cynllun Cytundebol wedi'i Awdurdodi a ddefnyddir i weithredu is-gronfeydd i PPC.

Egwyddorion ar gyfer Buddsoddi Cyfrifol sef rhwydwaith byd-eang o berchnogion asedau, rheolwyr asedau a darparwyr gwasanaeth sydd â'r nod o ymestyn arferion buddsoddi cyfrifol.

Mae Asiant Pleidleisio drwy Ddirprwy yn golygu endid a gyfarwyddir i gynghori ar ddatrysiadau a/neu fwrw arnynt ar ran perchennog ased.

Mae Buddsoddi cyfrifol yn cyfeirio at arferion buddsoddi sy'n integreiddio'r ystyriaeth o ffactorau ESG mewn prosesau rheoli buddsoddiadau ac arferion perchnogaeth, gan gydnabod y gallai'r ffactorau hyn gael effaith o bwys ar berfformiad ariannol.

Mae Stiwardiaeth yn disgrifio gweithgarwch buddsoddwyr wrth arfer yr hawliau a'r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â pherchnogaeth asedau. Gallai'r arferion hyn gynnwys pleidleisio ar gyfranddaliadau ac ymgysylltu gyda rheolwyr cwmni ond mae hefyd yn cynnwys goruchwylio'r rhai y dirprwyir cyfrifoldebau o'r fath iddynt.

Cod Stiwardiaeth y DU sef cyfres o egwyddorion a darpariaethau a gynhyrchir gan y Cyngor Adrodd Ariannol sy'n amlinellu'r arfer gorau mewn gweithgarwch stiwardiaeth gan Berchnogion Asedau a Rheolwyr Asedau. 

Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r CU sef cyfres o 17 amcan byd-eang ar gyfer 2030 a sefydlwyd gan Gynulliad Cyffredinol y CU yn 2015.

Yn ôl